Kreslené děti

Naše inspirace podrobně

Při naší pedagogické činnosti klademe důraz na individuální práci s dětmi (a jejich rodinami), proto s maximálním počtem 15 dětí pracují 2 pedagogové (muž a žena). Důležitá je pro nás co největší propojení s rodinou dítěte. S rodiči se scházíme na individuálních konzultacích, při kterých na základě vyhodnocení dotazníků (hrubá, jemná motorika atd.) referujeme o pokrocích dítěte, zajímá nás, jak se vede rodičům s dítětem doma, dále na slavnostech, rodičovských setkáních a v neposlední řadě v každodenním kontaktu, kdy je prostor na sdílení.

Ve svém pedagogickém pojetí inspiruje konceptem lesních mateřských škol, proto děti tráví většinu času venku v přírodě za každého počasí. Příroda se svojí proměnlivostí a situace vzniklé při pobytu v ní, se tak stávají nevyčerpatelným zdrojem vzdělávací nabídky, která děti rozvíjí v jejich celistvosti. Děti mají k dispozici pracovní náčiní jako například kolečka či motyčky, opravdové nářadí, ale nejčastěji ke svým hrám využívají materiál, jenž jim nabízí sama příroda.

Montessori pedagogika je pro nás inspirací zejména tím, že vychází z potřeb malého dítěte, učí ho rozvíjet jeho smyslové vnímání, kterým objevuje okolní prostředí, ale i samo sebe. Učitel v tomto přístupu podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu zafixovat si své pracovní návyky a řád, vytvářet si svůj vlastní názor. Děti pracují pod vedením lektorky Montessori kroužku 1x týdně, v prostorách zázemí školky mají volně k dispozici pomůcky během celého týdne.

Pedagogové ve svém přístupu k dětem využívají zásad Respektovat a být respektován. Děti jsou vnímány v komunikaci a společném rozhodování jako partneři, kteří se mohou na společném rozhodování podílet. Spolu s dětmi jsou utvářeny aktivity. Každý má prostor vyslovit svůj názor. Ale také se učíme naslouchat a respektovat názor či postřeh druhého. Děti se za podpory pedagoga učí důstojně zvládat konfliktní situace. Pedagog je průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním. Mnoho aktivit vzniká na základě impulsů, se kterými děti přicházejí. Pedagog je pouze dále rozvíjí a pomáhá je uchopit v širším rámci. Jeho cílem je probouzet aktivní zájem dětí a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a pozorovat. Pedagog se stává iniciačním a motivačním prvkem ve skupině nikoliv tím, že by úkoloval, ale tím, že utváří vhodné prostředí a činnosti.

Z waldorfské pedagogiky vychází plán aktivit celého roku, připomíná nepostradatelnost řádu v životě dětí, vede k uvědomění si proměn přírody během koloběhu roku. To přináší do psychiky dítěte pocit bezpečí a stálosti věcí. Nezbytnou součástí programu jsou proto pravidelné slavnosti, přirozeně reflektující dění v přírodě a zároveň poskytující prostor pro setkání dětí a jejich blízkých. Dalším důležitým prvkem waldorfské pedagogiky je volná hra. Snažíme se o rovnováhu mezi volnou hrou dětí pro rozvoj jejich iniciativy a mezi tvůrčí společnou činností vedenou pedagogem.

Každodenní pobyt dětí v přírodě nás pedagogy přirozeně nutí sáhnout k dalšímu zdroji inspirace, kterým je environmentální výchova. Děti jsou skrze hry či apel pedagoga přirozeně vedeny k hlubší vnímavosti vůči přírodním dějům a tím k uchopení jemných zákonů, ze kterých je přírodní dění utkáno. U dětí se tak zcela nenásilnou formou utváří pozitivní vztah k přírodě a také touha ji chránit, což je jeden z hlavních cílů environmentální výchovy

Další metodou, která přirozeně vyvěrá z přírodních podmínek lesní mateřské školky, je prožitkové učení. Dětem nejsou předávány hotové informace, hračky, názory, postoje...Dítě dochází k vlastním závěrům na základě prožité zkušenosti. Vše okolo si může ohmatat, prožít, zakusit (samozřejmě v rámci pravidel bezpečnosti) a tím si utvářet reálnou představu o možnostech okolního světa.

Díky intenzivnímu pobytu v proměnlivém přírodním prostředí jsou děti mnohem více konfrontovány s různými předvídatelnými a i nepředvídatelnými situacemi a to nahrává k tzv. situačnímu učení . Reálné situace vzniklé během pobytu v lese dávají dětem možnost rozšiřovat svoje sociální dovednosti. Uvědomovat si vlastní možnosti a tím rozvíjet schopnost jednat a hledat smysluplná řešení. Pedagog se jim v tomto procesu stává oporou a průvodcem.


Zpět na začátek
Zpět na začátek

U Tří veverek